Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatı taşıyan Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. müşterilerinden doğrudan veya sair yollardan elde ettiği müşterilerine ait (hissedarlarının, yetkililerinin, müşteri lehine kefil olacak gerçek kişilerin, gerçek kişi teminat verenlerin vb.) kişisel verileri (kimlik, adres, vergi numarası, medeni durumu, iletişim vb. bilgileri) faaliyetleri kapsamında işlemekte, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda saklamakta, hizmet aldığı ve/veya alacak ve haklarını devrettiği üçüncü kişilere ve ana hissedarlarına aktarabilmektedir.

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında:

Şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;

-İşlenip işlenmediğini öğrenme,
-İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
-Anılan Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
-Aktarıldığı üçüncü kişilere belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
-Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
-Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.